ทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี 2565

รูปภาพ https://drive

Read more

กิจกรรมคัดกรองการอ่านและเขียน

Read more

การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

Read more

กิจกรรมจิตอาสา

Read more

ประชุมกลุ่มเครือข่ายภูพระบาท

Read more

ประเมินสถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกัน Covid-19

Read more

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ พ่นยาฆ่าเชื้อในช่วงการแพร่ระบาดของโรค Covid-19

ขอขอบคุณเทศบาลตำบลกล

Read more

สุ่มตรวจ ATK นักเรียนหลังเปิดเรียนแบบ On-Site

Read more

พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19

เทศบาลตำบลกลางใหญ่สร

Read more

เทศบาลกลางใหญ่ฉีดพ่นหมอกควันและยาฆ่าเชื้อพร้อมเปิดเทอม

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาค

Read more