ITA2022

รายงาน OIT ปี 2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

O1. โครงสร้าง
O2. ข้อมูลผู้บริหาร
O3. อำนาจหน้าที่
O4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์
O7. ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8. Q&A
O9. Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน

O10. แผนดำเนินงานประจำปี 2565
O11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

การปฏิบัติงาน
O13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ
O14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17. E–Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565
O19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
O20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
O22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
O23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2565
O24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
O26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565
O27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565
O28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2565
O32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2565

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565
O37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรประจำปี 2565

แผนป้องกันการทุจริต
O39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565
O40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนประจำปี 2565
O41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43. การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน