ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ของโรงเรียนทั้ง 5 ท่าน สู่รั้ว น้ำเงิน-ขาว เพื่อมาช่วยกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของลูกหลานเราชาวตำบลกลางใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงให้มีคุณภาพทางการศึกษาดียิ่งขึ้นต่อไป