ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ “นายวัชระ วงษ์วิชา”

Read more

กิจกรรมจิตอาสา

Read more

Obec Channel “รักการอ่าน”

Read more

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

Read more

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

Read more

กิจกรรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด กลุ่มเครือข่ายภูพระบาท

Read more

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่อสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร(นศท.)

Read more

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลางใหญ่ เข้าตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2565

Read more

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

Read more