กิจกรรมจิตอาสา

Read more

ประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจ โครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

Read more

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่อสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร(นศท.)

Read more

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลางใหญ่ เข้าตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2565

Read more

จัดเตรียมสถานที่ ณ วัดป่าดอนบ้านเทือน

Read more

ทอดผ้าป่าสามัคคี วัดลำดวน อำเภอพิบูลย์ จังหวัดอุดรธานี

Read more

ประชุมกลุ่มเครือข่ายภูพระบาท

Read more

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

Read more

โครงการฝึกอบรมป้องกันยาเสพติด

Read more

ผู้อำนวยการพร้อมคณะครูและบุคลากรจัดเตรียมสถานที่ค่ายลูกเสือ

Read more