การแสดงวัฒนธรรมชุด ออนซอนบ้านผือ เลืองลือวัฒนธรรม งามล้ำสาวไทพวน

Read more

กิจกรรมรณรงค์การสื่อสารเพื่อส่งเสริม ภาพลักษณ์เชิงบวก เรื่อง ถุงยางอนามัยในวัยรุ่น

Read more

สถานศึกษาปลอดภัย (MOE safety center)

Read more

จัดส่งพันธุ์สัตว์น้ำ

Read more

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระสุดสัปดาห์

Read more

การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

Read more

กิจกรรมจิตอาสา

Read more

ประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจ โครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

Read more

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่อสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร(นศท.)

Read more

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลางใหญ่ เข้าตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2565

Read more