เตรียมความพร้อมการเปิดเรียน 1/2564

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ จะดำเนินการเปิดเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ตามกำหนดการจากกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอให้ผู้ปกครองนำนักเรียนที่อยู่นอกพื้นที่กลับเข้าสู่พื้นที่พักก่อนโรงเรียนทำการเปิดเรียน 14 วันทำการตามประกาศของโรงเรียนจ้า