แนะนำบุคลากร

ยินดีต้อนรับครูพละคนใหม่ของโรงเรียน   ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล :นาย อภิสิทธิ์    สำราญใจ
ตำหน่ง :ครูผู้ช่วย
ประเภท :ข้าราชการครู
วิทยฐานะ :ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สังกัด :สพป.อุดรธานี เขต 4
โรงเรียน :กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์  

   ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน :มัธยมศึกษาตอนต้น  กลุ่มสาระฯ :สุขศึกษา พลศึกษา