แนะนำบุคลากร

ยินดีต้อนรับครูอังกฤษคนใหม่ของโรงเรียน(ครูฝน)


   ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล :นางสาวน้ำฝน    ผลมาตย์
ตำหน่ง :ครูผู้ช่วย
ประเภท :ข้าราชการครู
วิทยฐานะ :ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สังกัด :สพป.อุดรธานี เขต 4
โรงเรียน :กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์  

   ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน :ประถมศึกษา   กลุ่มสาระฯ :ภาษาต่างประเทศ
ยินดีต้อนรับครูเกษตรของโรงเรียน(ครูยันต์)


   ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล :นายสุบรรณ   ไชยสุรินทร์
ตำหน่ง :ครูผู้ช่วย
ประเภท :ข้าราชการครู
วิทยฐานะ :ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สังกัด :สพป.อุดรธานี เขต 4
โรงเรียน :กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์  

   ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน :ประถมศึกษา   กลุ่มสาระฯ :วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยินดีต้อนรับครูสังคมคนใหม่ของโรงเรียน(ครูก้อง)


   ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล :นายตะวัน    พาเหนียว
ตำหน่ง :ครู(คศ.1)
ประเภท :ข้าราชการครู
วิทยฐานะ :ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สังกัด :สพป.อุดรธานี เขต 4
โรงเรียน :กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์  

   ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน :มัธยมศึกษาตอนต้น   กลุ่มสาระฯ :สังคมศึกษาศาสตร์และวัฒนธรรม  
ยินดีต้อนรับครูวิทยาศาสตร์คนใหม่ของโรงเรียน(ครูหมิว)


   ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล :นางสาว นิภาพร    พิมพิศาล
ตำหน่ง :ครูผู้ช่วย
ประเภท :ข้าราชการครู
วิทยฐานะ :ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สังกัด :สพป.อุดรธานี เขต 4
โรงเรียน :กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์  

   ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน :มัธยมศึกษาตอนปลาย  กลุ่มสาระฯ :วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ยินดีต้อนรับครูคณิตศาสตร์คนใหม่ของโรงเรียน(ครูส้มโอ)


   ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล :นางสาว บุญรักษา    คาดีวี
ตำหน่ง :ครูผู้ช่วย
ประเภท :ข้าราชการครู
วิทยฐานะ :ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สังกัด :สพป.อุดรธานี เขต 4
โรงเรียน :กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์  

   ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน :ประถม  กลุ่มสาระฯ :คณิตศาสตร์ 
  
ยินดีต้อนรับครูพละคนใหม่ของโรงเรียน(ครูแบงค์)


   ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล :นาย อภิสิทธิ์    สำราญใจ
ตำหน่ง :ครูผู้ช่วย
ประเภท :ข้าราชการครู
วิทยฐานะ :ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สังกัด :สพป.อุดรธานี เขต 4
โรงเรียน :กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์  

   ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน :มัธยมศึกษาตอนต้น  กลุ่มสาระฯ :สุขศึกษา พลศึกษา