ประวัติความเป็นมา

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

ประวัติโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๔๖๕โดยท่านขุนแก้ว  โกมล นายอำเภอท่าบ่อ  แต่งตั้งนายแก้ว  ศรีสนิท  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ สังกัดอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนการศึกษาภาคบังคับ  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔  มีบริเวณพื้นที่  ๔๗ ไร่  ๘๑ ตารางวา

พ.ศ. ๒๔๗๒  ทางราชการได้โอนท้องที่ตำบลกลางใหญ่มาขึ้นกับอำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานีมี เรืออากาศเอกหลวงชนบทบำรุง นายอำเภอบ้านผือ ได้แต่งตั้งนายบุญ  แผนวงษ์ เป็นครูใหญ่คนแรก  สถานที่เรียนคือศาลาวัดบ้านกลางใหญ่   มีนักเรียนจาก  ๕  หมู่บ้าน คือ บ้านกลางใหญ่  บ้านโนนตาแสง   บ้านนาสีดา  บ้านนางิ้ว  และบ้านผักบุ้ง  ใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนประชาบาล” (วัดบ้านกลางใหญ่)

ต่อมาชาวบ้านผักบุ้ง  บ้านนางิ้ว และบ้านนาสีดา แยกไปเรียนในหมู่บ้านของตนเอง เนื่องจากมีระยะทางเกิน ๒,๐๐๐ เมตร  จึงเหลือเพียง  ๒  หมู่บ้าน

พ.ศ.  ๒๔๘๒  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนขึ้นโดยชาวบ้านได้จัดสรรวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างสมทบและช่วยเหลือในด้านแรงงาน  ขณะนั้นมีนายเขียว  ฉิมมะลี เป็นครูใหญ่ เมื่อก่อสร้างอาคารเรียนเสร็จเรียบร้อยนักเรียนจากบ้านนาสีดาก็ย้ายกลับมาเรียนร่วมด้วย ได้รับความร่วมมือปักเสาเขตแดนจดขึ้นทะเบียนเข้าครอบครองซึ่งได้อาคารเรียน  ขนาด ๙x๓๒ เมตร มีหน้ามุขขนาด ๙x ๙ เมตร  ๑  หลัง

พ.ศ. ๒๕๐๐  นายวิชิต   จันทรวงศ์ได้ร่วมกับคณะครูและชาวบ้านได้ก่อสร้างหอประชุมขนาด        ๑๕X ๔๐ เมตร  จัดหาวัสดุอุปกรณ์และได้รับการช่วยเหลือจากทางราชการคือ สังกะสีมาสมทบแต่ยัง     ไม่เสร็จสมบูรณ์ดี

พ.ศ. ๒๕๐๖ โรงเรียนได้ถมพื้นที่ ตีฝาผนัง ติดประตู หน้าต่างโดยได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ หน่วยที่ ๒ จังหวัดอุดรธานี  จนสำเร็จเรียบร้อย

วันที่ ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๐๙ โรงเรียนถูกวาตภัยพัดพังเสียหายมากและได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ขนาด ๘.๕๐X ๔๕ เมตร  ๕  ห้องเรียน  ๑ หลัง  จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๐ได้รับอนุญาตให้รื้ออาคารเรียนหลังเดิม เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่แทน

พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ขนาด ๓  ห้องเรียนรวมกับห้องเรียนเดิมเป็น  ๘ ห้องเรียน

พ.ศ. ๒๕๑๓  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนขนาด  ๔  ห้องเรียน ( แบบ ป.๑ซ )

พ.ศ. ๒๕๑๔  ได้รับงบประมาณจากสภาตำบลกลางใหญ่ ปรับพื้นที่เทคอนกรีตหอประชุมเนื้อที่         ๘X๑๒เมตร

พ.ศ. ๒๕๑๕  ได้รับงบประมาณเทคอนกรีตพื้นหอประชุมเพิ่มเติมขนาด ๑๒X๑๔ เมตร

พ.ศ.  ๒๕๑๙  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ซ ขนาด  ๓  ห้องเรียน

พ.ศ.  ๒๕๒๐  ได้รับงบประมาณ  ๔๕,๐๐๐ บาทเพื่อก่อสร้างบ้านพักครูและต่อเติมอาคารเรียน      ๓  ห้องเรียนเป็นเงิน  ๑๖๕,๐๐๐  บาท

พ.ศ.  ๒๕๒๑  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป. ๑ซ. ขนาด  ๓  ห้องเรียนและได้รับความอนุเคราะห์จากพระราชนิโรธรังสี(หลวงปู่เทสก์ ) วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ก่อสร้างซุ้มประตูคอนกรีตและรั้วด้านหน้าโรงเรียน เป็นเงิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท

พ.ศ. ๒๕๒๒  ได้รับงบประมาณจากห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงเลื่อยจักร สมณ ๒ อุดรธานี  สร้างตึกอำนวยการ   ๑  หลัง มูลค่า ๔๕,๐๐๐  บาท ชาวบ้านร่วมสมทบวัสดุอุปกรณ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๘๕,๐๐๐  บาท

พ.ศ.  ๒๕๒๓  ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน  ๑  หลัง  เป็นเงิน  ๖๕,๐๐๐  บาท

พ.ศ.  ๒๕๒๔   ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู จำนวน  ๓  หลัง เป็นเงิน  ๓๑๕,๐๐๐  บาท     ส้วม  ๑  หลัง  ๓  ที่นั่ง  ราคา  ๓๗,๕๐๐  บาท  ถังเก็บน้ำฝน ฝ.๓๓ ราคา ๓๐,๐๐๐  บาท ชุดรางน้ำอาคารเรียน ปรับปรุงถนน มูลค่า  ๑๐,๐๐๐  บาท  ติดตั้งไฟฟ้าในอาคารเรียน  ๘,๐๐๐  บาท ก่อสร้างส้วม ๑  หลัง จำนวน ๑๐  ที่นั่งรวมทั้งสนามวอลเลย์บอล ๑ สนาม

พ.ศ.  ๒๕๒๗  ได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณก่อสร้างห้องสมุด  ๑๐๐,๐๐๐  บาท               จากหลวงปู่เทสก์( พระราชนิโรธรังสี ) วัดหินหมากเป้ง  อำเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย

พ.ศ.  ๒๕๒๘  นายเกรียงศักดิ์  ใจซื่อ  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ร่วมกับคณะครูเข้ากราบนมัสการหลวงปู่เทสก์เพื่อขอความอนุเคราะห์ขอบริจาคพระพุทธรูปไปไว้ที่โรงเรียนและได้รับความอนุเคราะห์จากหลวงปู่เทสก์ ( พระราชนิโรธรังสี ) วัดหินหมากเป้ง  ได้บริจาคพระพุทธรูปหล่อทองสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง ๓๓ นิ้ว มูลค่า ๑๕,๐๐๐ บาท

พ.ศ.  ๒๕๒๙  กรมทรัพย์ธรณีวิทยา ได้ทำการขุดเจาะน้ำบาดาล  ๑  บ่อ  ราคา   ๘๐,๐๐๐  บาท

พ.ศ.  ๒๕๒๙   หลวงปู่เทสก์ ( พระราชนิโรธรังสี ) วัดหินหมากเป้ง  อำเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย  ได้อนุเคราะห์ก่อสร้างถังน้ำประปาสูง  ๑๒  เมตรมูลค่า  ๑๐๐,๐๐๐  บาทเครื่องสูบน้ำ                ๑ เครื่อง ราคา ๒๕,๐๐๐บาท

ในปีเดียวกัน(พ.ศ. ๒๕๒๙ )ได้รับงบประมาณก่อสร้างเรือนเพาะชำ  ๑ หลัง เป็นเงิน  ๑๕,๐๐๐  บาท

พ.ศ.  ๒๕๒๙  ได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ  สปช.๒๐๕/๒๖ จำนวน ๑ หลัง  เป็นเงิน   ๘๒๓,๐๐๐   บาท

พ.ศ.  ๒๕๓๐  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช.๑๐๒/๒๙ ขนาด  ๔  ห้องเรียน เป็นเงิน ๕๕๘,๐๐๐ บาท

พ.ศ.  ๒๕๓๐ ได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างบ้านพักครูแบบเรือนแถว  ๕ คูหา เป็นเงิน

๗๒๔,๐๐๐ บาท

พ.ศ.  ๒๕๓๐ ได้รับความอนุเคราะห์จากหลวงปู่เทสก์ ( พระราชนิโรธรังสี ) วัดหินหมากเป้ง                อำเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย  งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ

สปช. ๑๐๕/๒๖ พิเศษ ขนาด ๒  ชั้นจำนวน  ๑๖  ห้องเรียน  ๑  หลัง เป็นเงิน  ๒,๕๓๐,๐๐๐  บาท

พ.ศ.  ๒๕๓๐ โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบ้านกลางใหญ่เป็น “โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์

พ.ศ.  ๒๕๓๒  ได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน( ฝ๓๓) จำนวน ๑ หลังราคา ๔๓,๐๐๐ บาท

พ.ศ.  ๒๕๓๓  ได้รับงบประมาณจากอดีต  ส.ส.วิเชียร  ขาวขำก่อสร้างบ่อดินเลี้ยงปลา ขนาด               ๔๐X ๘๐  เมตร  จำนวน  ๑  บ่อ  ราคา  ๑๐๐,๐๐๐  บาท

พ.ศ.  ๒๕๓๔  สปช.  ในสังกัด  สปจ.อุดรธานี ได้อนุมัติให้โรงเรียนบ้านกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์  เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  รุ่นแรก ของ  สปจ.อุดรธานี เป็นการเรียนการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ในปีเดียวกันหลวงปู่เทสก์ ( พระราชนิโรธรังสี) วัดหินหมากเป้ง  อำเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย  คณะครูและชาวบ้านได้ก่อสร้างโรงอาหาร  ๑ หลัง เป็นเงิน  ๕๗,๖๐๗  บาท

ในปีเดีนวกัน(พ.ศ.  ๒๕๓๔ ) ได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน(แบบ ฝ๓๓ )  จำนวน  ๒  ชุด  ราคา  ๘๖,๐๐๐  บาท

พ.ศ.  ๒๕๓๔ ได้รับงบประมาณจากกรมการประมงขุดบ่อเลี้ยงปลาขนาด ๔๐X ๘๐ เมตร ราคา ๑๐๐,๐๐๐  บาท

พ.ศ.  ๒๕๓๖  ได้รับความอนุเคราะห์จากหลวงปู่เทสก์ ( พระราชนิโรธรังสี ) วัดหินหมากเป้ง  อำเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จกรมสามัญศึกษา ขนาด  ๒  ชั้น  ส้วม อุปกรณ์การเรียนการสอนครบชุด  จำนวน  ๑๐  ห้องเรียน  ราคา  ๕,๘๓๐,๐๐๐  บาท

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างสนามบาสเกตบอล  ๑  สนาม ขนาด          ๑๖X๒๘ เมตรราคา  ๑๒๘,๐๐๐ บาท

พ.ศ.  ๒๕๔๐  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอลขนาด ๑๒ X ๒๔  เมตร  ๕๐,๐๐๐ บาท

พ.ศ.  ๒๕๔๓  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ  สปช.๖๐๑/๒๖ จำนวน  ๔  ที่นั่ง ราคา ๑๐๑,๐๐๐  บาทและพระครูวิสุทธิธรรมรังสี ต่อน้ำประปาให้โรงเรียน ราคา  ๑๒,๐๐๐  บาท

พ.ศ.  ๒๕๔๓  ได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างลานกีฬา  แบบ  คลส. ขนาด ๑๔X ๒๔ เมตร  ราคา  ๑๐๐,๐๐๐  บาท

พ.ศ.  ๒๕๔๓  ทางราชการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัติให้โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์เป็นโรงเรียนพัฒนาการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นระยะที่ ๑ จากทั่วประเทศ ๑๕๐  โรงเรียน( โครงการเงินกู้ธนาคารโลก)ในงบดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์และพัฒนาบุคลากรเป็นเงินงบประมาณ  ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท

พ.ศ.  ๒๕๔๖ ได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างส้วมแบบ ๖๐๑/๒๖ ขนาด  ๔  ที่นั่ง จำนวน ๑ หลัง  ราคา  ๙๑,๖๐๐  บาท

ในปีเดียวกัน  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๔๖  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ก่อสร้างถนน  คสล. ยาว  ๒๕๐  เมตร  กว้าง  ๔ เมตร  ราคา  ๔๘๐,๐๐๐  บาท

พ.ศ.  ๒๕๔๗  โรงเรียนจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายและบริจาคจากคณะครูซ่อมแซมปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์พร้อมทาสี  เป็นเงิน  ๑๖๐,๐๐๐  บาท

ในปีเดียวกัน (พ.ศ. ๒๕๔๗ )ได้รับเงินบริจาคจากผ้าป่าสามัคคีจากศิษย์เก่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กยาว  ๒๐๐ เมตร เป็นเงิน  ๗๗,๐๐๐  บาท

พ.ศ.  ๒๕๔๗  คณะครูกรรมการสถานศึกษาได้รับการประมูลขายอาหารกลางวัน  ๕๘,๖๐๐  บาท ได้ก่อสร้างฐานเสาธงพร้อมปูกระเบื้องใหม่พร้อมซื้อเก้าอี้พลาสติกยี่ห้อ ทอง(สีเขียว)จำนวน ๒๐๐ ตัวเป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

พ.ศ.  ๒๕๔๘ ได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูวิสุทธาจารย์(หลวงปู่ทองใบ  ปภัสโร ) วัดป่านาหลวง  บริจาคเงินก่อสร้างป้ายโรงเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กและป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นเงิน  ๓๑๕,๐๐๐  บาท

วันที่ ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๔๙  ได้รับความอนุเคราะห์จากหลวงปู่จันทร์โสม  กิตติกาโร                         วัดป่าบ้านนาสีดา ก่อสร้างอาคารจริยธรรม ขนาด ๑๒X ๑๕ เมตร เป็นเงิน  ๙๐๐,๐๐๐  บาท

วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๐  โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์  ได้มีโอกาสรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร ในโอกาสเสด็จแทนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ  ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่จันทร์โสม  กิติกาโร นับเป็นปีมหามงคลของโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์

พ.ศ.๒๕๕๐  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ก่อสร้างถนน  คสล. ยาว  ๒๕๐  เมตร  กว้าง  ๔ เมตร  ยาว ๑๙๐ เมตร เป็นเงิน  ๓๒๐,๐๐๐  บาท

วันที่ ๑๒ – ๑๓ เมษายน  ๒๕๕๒   ได้รับงบประมาณจากการจัดผ้าป่าการศึกษาของศิษย์เก่าใน       การปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน เป็นเงิน  ๖๐๐,๐๐๐  บาท

พ.ศ.  ๒๕๕๒  คณะครูกรรมการสถานศึกษาได้รับการประมูลขายอาหารกลางวันและเงินงบประมาณจากทางราชการจัดทำกันสาดหน้าอาคารนิโรธรังสีอุปถัมภ์เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐  บาท

พ.ศ.๒๕๕๒ ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ก่อสร้างลานกีฬาต้าน            ยาเสพติด  เป็นเงิน   ๑๐๐,๐๐๐  บาท

พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ซ่อมแซมและก่อสร้างอาคารดังนี้

๑. สร้างรั้วรอบโรงเรียนเพิ่มเติม เป็นเงิน ๕๑,๒๐๐  บาท

๒. ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๖  เป็นเงิน  ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. ๒๐๑/๒๖ เป็นเงิน  ๓๙๔,๐๐๐  บาท

๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๕  เมตรเป็นเงิน ๑๘๗,๐๐๐ บาท

๕. ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางวิชาการ(อาคารจริยธรรม)  เป็นเงิน  ๑๐๔,๐๐๐  บาท

๖. ซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบ เป็นเงิน  ๓๘๐,๐๐๐  บาท