โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ หมู่ 6 บ้านโนนตาแสง
ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
โทรศัพท์::042-921504 โทรสาร::042-921504
E-mail::klangyai.school@gmail.com
เว็บไซต์::www.klangyai.ac.th
พัฒนาเว็บไซต์โดย::นายสิทธิชัย ฮ่มป่า ตำแหน่งครู (คศ.3)