ข้อมูลบุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง

นายเฉลิม มุ่งปั่นกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : –


นายธนะชัย ปราบพาล
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา


นางศิริรักษ์ คำสุนทร
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางสุพิน ซ่อมเชียง
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นายธัญญา ปราบพาล
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางวิเชียร สาโต
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางทัศนีย์ นรินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์


นางสมคิด บัวเนี่ยว
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางชมภูนุช คำดีบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางศิริวรรณ กองทอง (จำปามูล)
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นายพงษ์พันธ์ ปราบพาล
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นายอนงค์ พันพินิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา


นายอนันต์ ซ่อมเชียง
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา


นายอดิศร พงษ์เซียงซา
ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางพุทธชาติ อันชำนาญ
ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นายเชาว์ ไชยสีหา
ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นายสิทธิชัย ฮ่มป่า
ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นายอนุชา สายพิณ
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นายจิระศักดิ์ ภูศิริด
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นายปรีชา บุญจิตร
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นางกรรณิกา มีลา
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นายกฤษฎา พรมสีหา
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์


นางสาวอภิญญา ยุตตรินทร์
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางสาวจุฑามาศ คันธี
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์


นายสัญญา นาทา
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์


นางสาวธัญญวัน สุวรรณไตร
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางสุภัญญา จันทรวงศ์
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นายสุพจน์ ขุริดี
ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติการ

กลุ่มสาระ ฯ : –


นางสาวจริยา ระหวยใจ
ครูธุรการ

กลุ่มสาระ ฯ : –

About the Author