OIT02_ข้อมูลผู้บริหาร

 

   ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นาย เฉลิม    มุ่งปั่นกลาง
ตำหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประเภท : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สพป.อุดรธานี เขต 4
โรงเรียน : กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์  
โทรศัพท์ : 042-921504 , 062-201-3652,081-053-3995
อีเมล์ :  klangyai56@gmail.com
   ข้อมูลการศึกษา
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : กศ.ม. บริหารการศึกษา

About the Author