OIT-อำนาจหน้าที่

 กลุ่มงานบริหารวิชาการ

1.การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
2.การวางแผนด้านงานวิชาการ
3.การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
4. .การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
5.การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
6.ประเมินผลเทียบโอนผลการเรียน
7.การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
8.การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
9.การนิเทศการศึกษา
10.การแนะแนว
11.การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
12.การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
13.การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นๆ
14.การส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัวองค์กร หน่วยงานและสถาบันที่จัดการศึกษา
15.การจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
16.การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
17.การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 
กลุ่มงานบริหารบุคคล

1.การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
2.การส่งเสริมประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง
5.การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้นการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.การเลื่อนขั้นเงินเดือน
7.การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.การลาทุกประเภท
9.การประเมินผลการปฏิบัติงาน
10.การส่งเสริมและยกย่องเชิญชูเกียรติ
11.การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
12.การส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
13.การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
14.การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจาการาชการไว้ก่อน
15.การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
16.การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
17.การออกจากราชการ
.18.การสนับสนุนส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
19.งานทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
20.การขอพระราชทางเครื่องราชอิสริยาภรณ์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

1.การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
2.การส่งเสริมประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง
5.การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้นการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.การเลื่อนขั้นเงินเดือน
7.การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.การลาทุกประเภท
9.การประเมินผลการปฏิบัติงาน
10.การส่งเสริมและยกย่องเชิญชูเกียรติ
11.การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
12.การส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
13.การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
14.การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจาการาชการไว้ก่อน
15.การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
16.การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
17.การออกจากราชการ
18.การสนับสนุนส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
19.งานทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
20.การขอพระราชทางเครื่องราชอิสริยาภรณ์

กลุ่มงานการเงิน

1. การรายงานผลการเบิก-จ่ายงบประมาณ
2.การตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณ
3.การตรวจสอบ ติดตามการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ
4.การระดมทุนการศึกษา
5.งานสวัสดิการเพื่อการศึกษา
6.การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
7.การรับเงิน
8.การเก็บรักษาเงิน
9.การจ่ายเงิน
10.การนำเงินส่งคลัง
11.การจัดทำบัญชีการเงิน
12.การจัดทำรายงานทางการเงิน
13.การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชีทะเบียนและรายงาน
14.การวางแผนพัสดุ
15.การกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
16.การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ
17.การจัดการพัสดุ
18.การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ
19.การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน

About the Author