โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

schoolQC

การดำเนินงานโครงการ “โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” 
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  4

IMG_20190208_131515
(08/02/2562 : รับฟังการมอบนโยบาย จาก สพป.อุดรธานี เขต 4)

About the Author