ติดต่อเรา

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศีกษาธิการ

หมู่ 6  บ้านโนนตาแสง
ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ
จังหวัดอุดรธานี  41160

โทรศัพท์/โทรสาร  042-921504

e-mail  :  klangyai@hotmail.com
klangyai56@gmail.com
klangayi.schoo@gmail.com

About the Author