การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล

01_เตรียมความพร้อมDLTV

การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19  ของโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์  สพป.อุดรธานี เขต 4

02_ตรวจเยี่ยมการเรียนทางไกล

001

About admin