กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10

IMG_1080
IMG_1085
IMG_1099

กิจกรรมบ่าย (30/07/2562) โรงเรียนกลางใหญ่ฯโดยท่านผู้อำนวยการเฉลิม มุ่งปั่นกลาง มอบหมายให้คุณครูอนงค์ พันพินิจ และคณะครูนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.4-ม.6 ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เทิดไทองค์ราชัน ณ พื้นที่ของโรงเรียนกลางใหญ่ฯ เพื่อสร้างความร่มรื่นและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติแก่นักเรียนทุกคน

About admin